คณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.บำเพ็ญจิต แสงชาติ
การศึกษา : ปริญญาเอก พย.ด. พยาบาลศาสตร์
Email : bamphenc@kku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล
Email : amptee@kku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สมใจวงษ์
การศึกษา : ปริญญาเอก : พย.ด.(พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ))
Email : bussom@kku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา รวยสูงเนิน
การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing
Email : waskir@kku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์
การศึกษา : การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing
Email : mnonglak@kku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว
การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. (การพยาบาล)
Email : porpea@kku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม
การศึกษา : PhD (Public Health) MSN (Adult Nurse Practitioner)
Email : donsae@kku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ เรืองสุขสุด
การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
Email : rpiche@kku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กล้าเผชิญ โชคบำรุง
การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. (การพยาบาล)
Email : klasho@kku.ac.th
อาจารย์ ดร.ณิชาภัตร พุฒิคามิน
การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing
Email : thithi@kku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวรรณ ศิลารัตน์
การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)
Email : mali1silarat@gmail.com
อาจารย์ วิภาวดี โพธิโสภา
การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่
Email : wiphpo@kku.ac.th

อาจารย์ ปาริชาติ วงศ์ก้อม
การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่
Email : joyparichat@hotmail.com
อาจารย์ สุพันธ์ อุ่นใจ
การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
Email : sunursing@hotmail.com
อาจารย์สุขุมาล หอมวิเศษวงศา
การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่)
Email : sukuman@kku.ac.th
อาจารย์จีรวรรณ เอกอุ
การศึกษา : ปริญญาโท วท.ม. (บริหารสาธารณสุข)
Email : jeera@kku.ac.th
อาจารย์อรทัย สืบกินร
การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
Email : oratsu@kku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ บุญพวง
การศึกษา : ปริญญาโท วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)
Email : porbool@kku.ac.th